گناهان کوچک و بزرگ در انتشار مقالات علمی

گناهان کوچک و بزرگ در انتشار مقالات علمی:

 گناهان کبیره:

1- دزدی علمی (Plagiarism)

2- داده سازی (Fabrication)

 3- دستکاری داده ها (Falsification)

  گناهان صغیره:

1- منتشر نکردن یافته علمی

2- تکه تکه کردن  گزارش یک کار در چند مقاله (Salami  slicing)

3- ارائه داده های یکسان در چند مقاله با عناوین مختلف

4- ارجاع به کسی غیر از کاشف اولیه

5- ارجاع به مقاله نخوانده (ارجاع بر اساس برداشت مقاله دیگر)

۶- عدم اشاره به مقالات و مطالب ناقض کار نویسنده

7- مواد و روشهای ناکامل یا غلط

8- بیان ادعایی بدون ذکر داده ها  (Unpublished data or Data not shown)

9- ضعف کیفیت نوشتاری و واضح نبودن توضیحات 

10- استفاده نادرست از آمار

11- ارائه تصاویر و نمودارها به شیوه گمراه کننده

12- قدردانی نکردن از همکاران و منابع تامین مالی

Reference:  Michael J. Zigmond and Beth A. Fischer, Beyond fabrication and plagiarism: The little murders of everyday science, Commentary on      Six Domains of Research Ethics (K.D. Pimple), Science and Engineering Ethics (2002) 8, 229-234.

/ 0 نظر / 3 بازدید