دوست داشتن یا استفاده کردن Using vs. Loving

  زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتوموبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش  تکه سنگی را برداشت و  بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car. 
 
مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده

In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

 

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان  انگشت های دست پسر قطع شد 

 

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

 

وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد

 

When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?' 

 

   آن مرد آنقدر مغموم بود که هیچ نتوانست بگوید به سمت اتوبیل برگشت وچندین بار با لگد به آن زد

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times. 

 

 

حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می کرد . او نوشته بود

 "دوستت دارم پدر"


Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'. 

 

  روز بعد آن مرد خودکشی کرد

 

The next day that man committed suicide. . .

 

    خشم و عشق حد و مرزی ندارند دومی ( عشق) را انتخاب کنید تا زندکی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشید که 

 

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life & remember this: 

 

  اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

 

Things are to be used and people are to be loved.

 

در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند. 

 

The problem in today's world is that people are used while things are loved. 

 

همواره د ر ذهن داشته باشید که:

 

Let's try always to keep this thought in mind: 

 

 

  اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

 

Things are to be used,People are to be loved.

 

مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتارتان میشوند

 

Watch your thoughts; they become words. 

 

 

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود 


Watch your words; they become actions. 

 

مراقب رفتار تان باشید که تبدیل به عادت می شود


Watch your actions; they become habits. 

 

مراقب عادات خود باشید شخصیت شما می شود


Watch your habits; they become character; 

 

مراقب شخصیت خود باشید که سرنوشت شما می شود


Watch your character; it becomes your destiny.

/ 0 نظر / 7 بازدید