پیری

عاشق شدن آسان است

اما ادامه آن هنر است

http://marshal-modern.ir/Archive/11844.aspx

دوست هرکه باشد

نسخه دوم خودت است

http://marshal-modern.ir/Archive/11845.aspx

نمی توان جلوی پیری را گرفت

اما میتوان روح جوانی داشت

http://marshal-modern.ir/Archive/11846.aspx

هر جا که باشی

دوستانت دنیای توهستند

http://marshal-modern.ir/Archive/11847.aspx

بالا رفتن سن حتمی است

اما اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد
 

http://marshal-modern.ir/Archive/11848.aspx

خنده کوتاهترین راه بین دوستان است

عمر سالهای گذشته نیست

سالهایی است که از آن زندگی کردی

http://marshal-modern.ir/Archive/11849.aspx

عشق زندگی را نمی چرخاند

اما انگیزه ای است برای زندگی

 

http://marshal-modern.ir/Archive/11850.aspx

وقتی به جایی میروی یعنی خانه داری

 ووقتی کسی را دوست داری یعنی خانواده داری

http://marshal-modern.ir/Archive/11851.aspx

 بزرگترین لذت زندگی

  داشتن دوست صمیمی است

http://marshal-modern.ir/Archive/11852.aspx

 غیر از سخن گفتن راههایی بین دوستان وجود دارد

http://marshal-modern.ir/Archive/11853.aspx

اگر از چیزی لذت بردی

دیگران را شریک ساز

http://marshal-modern.ir/Archive/11854.aspx  

زیبا است که ببینیم کسی میخندد

و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای

/ 0 نظر / 15 بازدید